Obowiązek informacyjny
Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w firmie ORTHOPRINT s.c.2

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORTHOPRINT Szymon Delikatny, Wiktor Leśkiewicz s.c. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070), przy ulicy Wallenroda 32

Z kim mogę się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ORTHOPRINT  możesz się kontaktować z Właścicielami firmy przez  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jaki jest zakres przetwarzania danych przez ORTHOPRINT?

Do rejestracji wizyty potrzebujemy imienia i nazwiska pacjenta oraz  numeru telefonu. W przypadku gdy potrzebujecie Państwo faktury -również  imienia i nazwiska opiekuna prawnego, a także adresu. Dodatkowo  jeżeli korzystacie Państwo z  dofinansowania  przez NFZ  potrzebny będzie numer PESEL. Możemy też otrzymać Państwa adres e-mail, ale nie jest on niezbędny do wykonania zaopatrzenia medycznego, natomiast ułatwi i przyspieszy przesyłanie wszelkiego rodzaju dokumentów, które będą Państwu potrzebne przy ubieganiu się o dofinansowanie. Podczas korzystania z usług ORTHOPRINT S.C. tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowujemy dane o stanie zdrowia, jak również skanujemy obraz ciała pacjenta, ale  jest to niezbędne do wykonania zaopatrzenia najwyższej jakości. Na Państwa wniosek możemy również dokonać rozliczenia za pośrednictwem Państwa rachunku bankowego.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane jako podmiot wykonujący indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne, a celem tego przetwarzania jest dostarczenie sprzętu najwyższej jakości, dostosowanego do Państwa indywidualnych potrzeb  w jak najkrótszym czasie oraz  ułatwienie Państwu uzyskania dofinansowania i zrealizowania wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne NFZ.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Podczas umawiania wizyty telefonicznej lub w naszych placówkach w biurach obsługi pacjenta prosimy o podanie Państwa tożsamości oraz numeru telefonu

Art. 6 ust 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest sprawne zarządzanie grafikami

Jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązani jesteśmy do prowadzania i przechowywania dokumentacji medycznej

Art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta

Pobieramy miarę  poprzez skanowanie,  aby móc wykonać Państwa zaopatrzenie w technologii CAD-CAM, co zapewnia najwyższą jakość produktu oraz znaczące skrócenie czasu realizacji zlecenia. W zapisie mogą zostać zarejestrowane dane biometryczne,  lecz w niektórych przypadkach z uwagi na rodzaj zaopatrzenia jest to nieuchronne

Art. 6 ust.1  lit d jaką jest ochrona Państwa interesu oraz art. 9 ust. 2 lit. H

Kontaktujemy się  poprzez podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail aby potwierdzić lub odwołać wizytę; poinformować o możliwym terminie przymiarki lub o możliwości odbioru zaopatrzenia.

Art. 6 ust 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest sprawne zarządzanie grafikami i procesem produkcyjnym

Jako podmiot realizujący wnioski na zaopatrzenie ortopedyczne zobowiązani jesteśmy do zarejestrowania Państwa danych, w tym również numeru PESEL na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit c w zw. Z par 4 Rozporządzenia MZ z 20 czerwca 2008

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe np. wystawiamy faktury, co również wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Art. 6 lit c  RODO w zw. z art.106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług oraz  74 ust. Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości

Żeby dostarczyć Państwa produkt we wskazanym terminie  i móc odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące czasu realizacji potrzebujemy Państwa danych w ewidencji zleceń oraz w procesie produkcyjnym, aby móc sprawnie organizować prace oraz łatwo zidentyfikować zlecenie na każdym etapie jego tworzenia.

Art. 6 ust 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest sprawne zarządzanie procesem operacyjnym

Jako przedsiębiorca wykonujemy dla naszych potrzeb raporty,  statystyki, analizy oraz prowadzimy działania marketingowe.

Art. 6 ust. 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora

Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora

Komu są przekazywane moje  dane osobowe?

Jako podmiot realizujący świadczenia zdrowotne dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako Przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw jako pacjenta, Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.                  Dostawcom usług zaopatrujących ORTHOPRINT w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (np. firmom informatyczne, kurierskie, pocztowe)

2.                  Podmiotom z grupy przedsiębiorstw do których należy Administrator

3.                  Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną.

4.                  Podmiotom, które dofinansowują Państwa zaopatrzenia np. PCPR, NFZ, Fundacje, pracodawcy, firmy ubezpieczeniowe, kredytodawcy

5.                  Podmiotom, z którymi współpracujemy przy tworzeniu Państwa zaopatrzenia  np. lekarzom, podwykonawcom.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Firma ORTHOPRINT nie przekazuje danych poza obszar UE.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest całkowicie dobrowolne jednakże jako podmiot świadczący świadczenia zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury.

Jeżeli podajesz nam swój  adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności-jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową wykonania zaopatrzenia lecz wszelkie dokumenty będziecie musieli odebrać Państwo osobiście w placówce

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez okres przewidziany przepisami prawa tj. dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i podatków- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór zaopatrzenia.

Dokumentacja medyczna 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Dane przechowywane w celu dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia.

Jakie mam prawa?

Przysługuje Państwu w odniesieniu do danych osobowych, prawo do:

1.                  dostępu do danych osobowych

2.                  sprostowania danych osobowych

3.                  usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

4.                  ograniczenia przetwarzania danych

5.                  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

6.                  przenoszenia danych do innego administratora danych

7.                  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych

Definicje i skróty

ORTHOPRINT- ORTHOPRINT Szymon Delikatny, Wiktor Leśkiewicz s.c. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wallenroda 32

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przestrzeganiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa o prawach pacjenta –ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozporządzenie MZ z dnia 20 czerwca 2008 r.-Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych